Afarganyu from Holy Names

Ahura Mazda

Sant Dasturji Jamshedji Sorabji Kukadaru Saheb

Dastur Azar Kaiwan Bin Azar Gushasp Saheb

Tehemurasp Div Band Padshah Saheb

Spitaman Asho Zarathustra Saheb

Shah Kay Lohrasp Padshah Saheb

Shah Kaikhashroo Padshah Saheb

Shah Jamsheed Padshah Saheb

Mushkil Aasan Behram Yazad

Asho Farohar Saheb

Sraoshavarej Saheb

Ervad Nadarshah Navroji Aibara Saheb

Shah Afshune Shahe Faridoon Padshah Saheb

Click here to download – Afarganyu of holy names

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.