નવસારીની આ પારસી લાઇબ્રેરી અમૂક એવાં પુસ્તકો છે જે દુનિયામાં અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ નહીં મળે

#Navsari #Parsi #library

નવસારીની આ પારસી લાઇબ્રેરી આશરે 500થી 700 વર્ષ જૂના પુસ્તકોનો અમૂલ્ય ખજાનો ધરાવે છે. લાઇબ્રેરીયનનું કહેવું છે કે અહીં અમૂક એવાં પુસ્તકો છે જે દુનિયામાં અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. આ લાઇબ્રેરીનું નામ મહેરજી રાણાના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેઓ પારસી સમુદાયના પ્રથમ દસ્તૂર એટલે કે મુખ્ય પૂજારી હતા.

6 comments

 • How I wish that some religion-minded sponsors get together and digitize the entire contents of this invaluable institution. In so doing, a larger section of society in general and scholars in particular will be able to study the volumes.

 • Dady ARDESHIR Sukhia

  Hi, I AM. A PARSEE Zoroastrian , living in Brisbane Australia ,..I have very old books in gugrati and English about Parsees and their history ..if you are interested I would like to donate it to your library please reply and if interested , I will sent the names and photo copies of the front page ..Thanks

 • Raymond Dara Doctor

  It is high time that the mss as well as old books of the library were scanned and digitised and made available to researchers for their use to throw light on Zoroastrianism. The counterpart for Sanskrit and Vedic: the [BORI] Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune has already commenced digitisation of its precious resources, including three precious mss dealing with Zoroastrianism.The project was funded by the Maharashtra Government. I am sure a fund drive along with funding from generous patrons would ensure safeguarding this precious heritage for prosperity.The BROI shares the digitised data with scholars and researchers for a fee and an undertaking that the data will not be shared or distributed on the net.

 • Dady ARDESHIR Sukhia

  him.I. Dady ARDESHIR Sukhia ,now settled in Australia .want to donate ,three old books ,two in Gugrati and one in English too any body who can use it for good purpose .. They are (1) PAK Iranshahni Tavarikh By Sapurji Cawasji Hodiwalla .in 1927 in gugarati (2)Rahe Mazdayasni by Dasturji Khurshed Shahpurji Daboo .in 1977 in gugarati .and (3) Zoroastrian Theology by Maneckji N Dhalla in 1914 in English published in New York ..please inform me how do I send them and where . Thanks

 • I had studied at Parsi Boys Orphanage at Surat {1960 – 1964} – even many manuscripts and precious books I had seen there. Wish they are properly taken care.

  • Raymond Dara Doctor

   Printing operations began in Goa in 1556 (with the first printing press being established at the Jesuit Saint Paul’s College in Old Goa)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.